“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

26 Aug 2019

Singing MOUs with Suppliers for Tha Bar Wa Project

On 23th and 29th May 2019, representatives from Myanmar Citizens Bank signed MOUs with Mandalay Yoma Co., Ltd, More Than Water (MTW) Engineering and Trading Co., Ltd, Royal Htoo Linn Manufacturing Co., Ltd, Myanmar Water Engineering and Products Co., Ltd, MAST Myanmar Technology Co., Ltd, SOLARISES SYSTEM Co., Ltd and Indigo Energy under the EU Switch Asia Project, “Catalyzing Sustainable Water and Energy Management in Food & Beverage Industries in the Ayeyarwady River Basin” at Myanmar Citizens Bank.

The World Wide Fund for Nature (WWF), Myanmar Food Processors and Exporters Association (MFPA) and Savings Banks Foundations for International Cooperation (SBFIC) are accomplishing the project which aims to bring out the good manufacturing practices reducing pollutions in Myanmar Food and Beverages Sector with the objectives of providing banking procedures, policies and funds for Energy Efficiency (EE), Renewable Energy (RE), Wastewater Management (WWM) and Process Equipment Updates (PEU), and intensive analysis relating energy and technical advices relating EE, RE, WWM, PEU and MSM in accord with the needs of the bank and clients with the support through Tha Bar Wa.

Other News