“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

09 Mar 2023

Grand Opening of Nyaung Lay Pin Branch

9th March, Yangon: Myanmar Citizens Bank Limited – MCB has expanded a new branch network to Nyaung Lay Pin city, Bago Region on 9th March which is our 50th Branch across the country, and we have launched the banking services in this event.

The invited businessmen from various fields, our valued customers around Nyaung Lay Pin, and representatives of MCB bank attended this grand opening of the Nyaung Lay Pin Branch. This Nyaung Lay Pin Branch becomes the third branch of the Bago Region after Bago Branch and Pyay Branch.

Agriculture and commerce are vital to Bago Region, and thus MCB selected Nyaung Lay Pin city which is one of the central points of Bago Region and we opened our third branch of MCB in this region. This branch was opened with the aim of providing fast and reliable banking services to local customers with modern financial technology aspects.

We are delighted and proud to have opened our historical milestone of the 50th Branch of MCB Bank in Nyaung Lay Pin City. In addition, the customers will be able to access the unique banking services at our MCB’s Nyaung Lay Pin Branch, and Mr. Bhesh Raj Khatiwada, Acting CEO of MCB, said the following.

“We are pleased to announce commercial operation of our Nyaung Lay Pin Branch on 9th March 2023. This branch is distinctly important because of a historical milestone of the 50th Branch of MCB across the country and 3rd in Bago Region. From the Nyaung Lay Pin branch, we are committed to provide all types of financial services to the business community and local people including all types of deposits, business loans, personal loans such as home loan, mortgage loan, Hire Purchase, education loan etc, and Export Finance, Bank Guarantees, inward/outward and domestic remittances, Import Foreign Exchange Facility, digital banking services such as debit card, mobile Banking, internet Banking etc. We invite you all on the occasion of commercial operation of Nyaung Lay Pin Branch and feel the difference in banking.”

Established in 1992, Myanmar Citizen Bank - MCB has been able to stand strong in Myanmar's banking industry for 30 years and our bank is one of the oldest banks that firmly possess the trust of our customers. In addition, MCB Bank actively provides the best services in various sectors with 49 Branches and more than 1,000 professional banking staff throughout Myanmar, under the guidance and leading of Senior Management Team and Board of Directors who are rich in banking and business experiences in Myanmar and Asia Pacific region.

Other News