“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Terms and Conditions

Applicant

Applicant must be the citizen of Myanmar and holder of NRC and rage of age between 25 to 60 years old.
If salary employed individual, applicant should be employed at a current organization at least for the last 3 years and if self-employed individual, the business should have been in operations for 3 years and above.
Monthly installment should be one third of applicant’s income.

Required Documents

Applicant

 1. 2 passportphotos
 2. NRC(copy)
 3. Household List(copy)
 4. Original testimonial Letter from ward administration (dated within one month)
 5. If salary employed, Company recommendation (with company Letter Head) and pay slip for the last (3) months.
 6. If self-employed, DICA Registration (Copy) (OR) Company Registration, From(E, 6, 26), MOA & AOA(Copy)
 7. If self-employed, Updated Business License (Copy)
 8. Financial Statement (for the last 1 or 3 years)
 9. Income Tax and Commercial Tax (for the last 1 or 3 years)
 10. Company Meeting Minutes (with company Letter Head)
 11. Bank Statement (for the last 3 or 6 months)

Guarantor

 1. 2 photos (passport size)
 2. NRC (copy)
 3. Household List (copy)
 4. Original testimonial Letter from ward administration (dated within one month)

Note – Guarantor should have the same/higher salary or be in the same/higher position as/than the applicant.

 1. 2 passportphotos
 2. NRC(copy)
 3. Household List(copy)
 4. Original testimonial Letter from ward administration (dated within one month)
 5. If salary employed, Company recommendation (with company Letter Head) and pay slip for the last (3) months.
 6. If self-employed, DICA Registration (Copy) (OR) Company Registration, From(E, 6, 26), MOA & AOA(Copy)
 7. If self-employed, Updated Business License (Copy)
 8. Financial Statement (for the last 1 or 3 years)
 9. Income Tax and Commercial Tax (for the last 1 or 3 years)
 10. Company Meeting Minutes (with company Letter Head)
 11. Bank Statement (for the last 3 or 6 months)
 1. 2 photos (passport size)
 2. NRC (copy)
 3. Household List (copy)
 4. Original testimonial Letter from ward administration (dated within one month)

Note – Guarantor should have the same/higher salary or be in the same/higher position as/than the applicant.

Interest Rate and Service Fees

Account Open feeMMK 1,000.
Document feeMMK 3,000.
Stamp feeMMK 10,000.
Commission feeBuyer(1%) and Seller (1%) (one time upfront)
Interest Rate10% per annum (EMI Method)

How To Apply

Customer interested to purchase the automobile with installment plan visits the car showrooms of dealers linked with Myanmar Citizens Bank and make inquiries.

Customer makes contract with necessary documents and opens Current A/C as Myanmar Citizens Bank after choosing his/her preferred car.

Customer provides initial deposit into Current A/C upon the complete analysis of necessary documents by the bank.

Locations/Addresses of Linked Dealers

Download List

Access the list in PDF Format.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

Frequently Asked Questions

There are 2 types of automobile hire purchase loans: Loan on Brand New Car and Loan on Used car.

MCB Bank allows you to purchase your vehicle of choice. You can choose from a wide selection of used and brand new cars from our list of authorized dealers.

Upon submission of complete documents, you will be informed of the results within 1 week of submission.

1.Customer interested to purchase the automobile with installment plan visits the car showrooms of dealers linked with Myanmar Citizens Bank and make inquiries.

2.Customer makes contract with necessary documents and opens Current A/C at Myanmar Citizens Bank after choosing his/her preferred car.

3.Customer provides initial deposit into Current A/C upon the complete analysis of necessary documents by the bank.