“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Terms & Conditions

 1. Frequent deposits/withdrawals shall be made when having Overdraft Loan. Typical term of the loan is 1 year and interests shall be paid monthly or quarterly. The entrepreneurs’ loan account shall be cleared at least for 2 weeks when the loan term is over after 1 year in accord with CBM’s instruction.
 2. Projected business and plan shall be submitted in applying for Pledge loan.
 3. Descriptions on age of the entrepreneur, any successors, years of business experience, share, annual profit and details of the business.

Requirements

 1. Grant, Map and History of Property
 2. Documents on the ownership of properties/ previous contracts up to 3 ownerships
 3. NRC
 4. Household List
 5. Receipts of revenue tax
 6. Business License, Receipts of profit,trade and municipal taxes(original & copy),Profit and Loss (for the last 3 years) and photo of business
 7. Photos (front,back,left and right) of land and building given as collateral.This must be submitted with bank’s designed application form.
 8. If company,application letter in company letterhead,Meeting Resolution and DICA Registration.

Rates

 1. Interest rate is 10% per annum for every MMK 100. Interest shall be paid monthly or quarterly. For late interest payment, it shall be 14% and 2% shall be charged for late capital repayment.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

Frequently Asked Questions

MCB provides Overdraft Loan to entrepreneurs for the needs of working capital for their businesses.

SME Business Center
NO.(G1-G5) (S1-S7) Jo Phyu Road, Aung San Station, Pha Sa Pa La Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Ph 01 245934,01 255753
Email smedept@mcb.com.mm