“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Required Documents

Application Letter together with description of types of agricultural product/crop year amount of product (tin/tonne, purchase price, total value and date, month & year of purchase)

Description of warehouse: location & type (roof,wall and floor)

Ownership of warehouse(own property or rent), fast and last dates of storing the crops and duration of storage

Description of age of the entrepreneur, any successors, years of business experience, share, annual profit and details of business.

Terms Conditions

Projected business and plan shall be submitted in applying for Pledge loan.

Interest Rates

  • 12 %

    Per Annum For Every MMK 100

  • Capital can be repaid on the day the loan is matured (after 6 months).

  • 14 %

    For Late Interest Payment

  • 2 %

    For Late Capital Repayment

Note: The term of Pledge Loan is 6 months. Depending on the interest repayment and purpose of extension, it can be negotiable for next 3 months of extension by the approval at the meeting of Board of Directors.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

Frequently Asked Questions

MCB offers Pledge Loan by keeping exporters’ agricultural products as pledge to help develop the trading and manufacturing businesses.

SME Business Center
NO.(G1-G5) (S1-S7) Jo Phyu Road, Aung San Station, Pha Sa Pa La Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Ph 01 245934,01 255753
Email smedept@mcb.com.mm