“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Product Benefits

Our time-saving payroll service helps you develop the practice of saving money.

Could pay the salaries accurately, thoroughly and securely.

Terms and Conditions

List of the salaries shall be checked against excel file format developed by MCB, and sent both excel and PDF files via carddept@mcb.com.mm two days prior to the pay day (working day).

Transferring the salaries to accounts opened at branches outside Yangon will cost MMK 500.

Required Documents

The company has to send a confirmation letter of assigning two responsible people to contact and an email address in company letterhead in crediting salaries to employees’ accounts at the bank.

The company needs to send the opening forms and a schedule of individual employees’ facts needed for opening accounts along with the confirmation letters stating those facts are accurate. The company also has to send the request letter in letterhead for opening the accounts for employees in the list.

Account can be opened with the initial deposit of MMK 10,000 and Excel File format can be asked for after opening process.

Fees and Charges

Card3,000 MMK
Salary charges per transaction100 MK

Happy Call

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

Happy Call

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

Frequently Asked Questions

MCB provides payroll service that allows using ATM cards and promises you managing the salaries of employees accurately and on timely manner.

1.The company has to send a confirmation letter of assigning two responsible people to contact and an email address in company letterhead in crediting salaries to employees’ accounts at the bank.

2.The company needs to send the opening forms and a schedule of individual employees’ facts needed for opening accounts along with the confirmation letters stating those facts are accurate. The company also has to send the request letter in letterhead for opening the accounts for employees in the list.

3.Account can be opened with the initial deposit of MMK 10,000 and Excel File format can be asked for after opening process.