“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Internal Branch Transfer

Anyone can send each MCB bank branches with Myanmar currency (MMK, Kyats) for domestic transfer services.

It needs to provide Name, ID Number and Transfer Account Number of both sender and receiver as complete.

MCB Branches Location List

MCB connect with Linked to where partners bank and, thus customers can transfer money (MMK, Kyats) through MCB bank to the following bank branches.

It needs to provide name, ID number and transfer account number of both sender and receiver as complete.

Partners Bank

AYA (Ayeyarwaddy)
CB (Commercial Bank)
MWD (MWD Bank)
MOB (Myanmar Oriental Bank)
SMIDB (SME Development Bank)
GTB (Global Treasure Bank)
CHID (Construction Housing and Infrastructure Development Bank)
SHWE (Shwe Bank)
RDB (Rural Development Bank)
AYB (Asia Yangon Bank)
MTB (Myanmar Tourism Bank)

Money transfer person to person

No need to register Bank account for money transfer service to send money.

Money can be transferred by mentioning the location and address of any branch where the customer wants to remit.

It needs to provide name, ID number, Address, Phone number of both sender and receiver as complete.

We provide low remittance transfer charges as 100 Kyats.

Inter Bank Fund Transfer (IBFT)

IBFT is a service that allows you to transfer money from your MCB MPU or MPU JCB Co-brand Card Account to an account at the following banks, simply using your card at an MCB ATM.

MCB ATMs can transfer funds using IBFT to accounts with these 7 banks.

SHWE (Shwe Bank)
CHID (Construction Housing and Infrastructure Development Bank)
MWD (MWD Bank)
RDB (Rural Development Bank)
YOMA (YOMA BANK)
UAB (United Amara bank)
Myanma Foreign Trade Bank
MCB BANK (MYANMAR CITIZENS BANK)

Fee Description (MMK)

Commission Fees0.05% per transaction amount
Flat Fees200MMK

International remittance

MCB is operating International Remittance in cooperation with RIA IME (International Money Express) based in Malaysia and a hundred agents from 69 locations and providing worldwide transaction services for Myanmar workers outside the country. And also serving transactions in cooperation with MoneyGram based in London and 300,000 agents from 197 countries. Besides Inbound Remittance together with MoneyGram, the bank is providing the customers a new banking product, Non Trade Remittance: Outbound Remittance, by allowing maximum of USD 3000 per person. Transactions can also be made with other mobile networks such as Transfer To and Merchantrade. The bank keeps widening the network in association with a number of international money services businesses such as Transfer To Mobile Financial Services, International F.C. Stone, City Express, Queen Bee Capital based in Japan and Hanpass based in Korea.

Frequently Asked Questions

“It needs to provide name, ID number, Transfer account number, address and
phone-number of both sender and receiver as complete.”

“Service charges may vary according to the type of remittance made.
We provide low remittance transfer charges as 150 Kyats.”