“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

MCB is a public bank established in 1992

  • Company Registration No. (274/1991-92) granted On 30.10.1991

  • Banking License no. Ma Ba Ba/ J (i) -1(5) 1992 granted by Central Bank of Myanmar on 25th of May 1992

  • MCB started its business on 02.06.1992 at No. 383, Maharbandoola Road, Kyauktada Township, Yangon

  • The bank have got the license with the registration number, MaBaBa/ PaBa (R), dated 01-08-2016, grated by Central Bank of Myanmar.

  • Accordance with the law of Financial Institutions, number (176). Authorized Capital of Myanmar Citizens Bank Ltd is 75 Billion Kyats and our Paid up Capital is 52 Billion Kyats.

  • MCB was granted the Foreign Exchange Authorized Dealer License by the CBM on 17-8-2012 and became a member of the Society for Worldwide Inter Bank Financial Telecommunication (SWIFT) on 5 January 2013

By connecting with correspondent banks, MCB is currently providing Foreign Currency Current account opening Export/Import Settlements, Cash disbursement, Bank Guarantee, Account transfers and foreign Exchange Market activities to our customers.

  • MCB was granted the money changer license on 24 October 2011 and it has opened money changer counters at Kyauktada Branch, Muse Branch, Mandalay Branch and Dawpon Mini Branch.

  • MCB has offered the Acquiring services for Visa, Master Card since 2014 and issued “Citizens card”, branded of Master Card.

  • MCB listed on Yangon Stock Exchange on 26 August 2016, trades shares.

Vision

MCB’s vision on Learning & Development progress for both existing and new talents has been implemented through external/ internal professional training programs covering the key areas of expertise on Creative Banking & Financial Products, Efficient Banking Operation & Customer Service Excellence. At the same time, efficiency & operational excellence can only be achieved with modern/ digital technology in banking, and hence, using Core Banking System has been commenced from 14th October, 2018, across all MCB branches in Myanmar.

Happy Call

We will be more than happy to answer any concern you may have.

Happy Call

We will be more than happy to answer any concern you may have.