“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Property Types

 • Landed House

 • Apartment

 • Condominium

Product Benefits

Own your dream property with 30% down-payment.

Have opportunity to make investment by financing the property.

Choose the most suitable loan amount for your income.

Can get a loan if you want to build on your own land or renovate your house.

Monthly instalment repayment, up to 15 years of loan term.

Finance the property by means of our safe and sound service.

Joint borrowing is available in financing the property you preferred.

Apply conveniently at MCB’s any service touch points or branches.

 

Eligibility

 1. Applicant should be 23 years or above.
 2. If employee, she/he must have minimum 2 years of employment with current employer and submit the pay slips or proof of salary.
 3. Applicant must Myanmar citizens and hold National Registration Card (NRC)
 4. Applicant must have a monthly income of Ten Lakh Kyats or more, either individually or as a family.

Interest Rate

 1. Most reasonable rate – 10% p.a.
 1. Applicant should be 23 years or above.
 2. If employee, she/he must have minimum 2 years of employment with current employer and submit the pay slips or proof of salary.
 3. Applicant must Myanmar citizens and hold National Registration Card (NRC)
 4. Applicant must have a monthly income of Ten Lakh Kyats or more, either individually or as a family.
 1. Most reasonable rate – 10% p.a.

Down Payment

Apartment/Condominium30%
Land & Building30%
Construction of New House/ Renovation of Existing House40%
Land50%

Home Loan Application Process

Initially make inquiries about Home Loan information such as available options, necessary documentations as well as relevant eligibility criteria in details by visiting the nearest branches (service touch points) and fill in the proposed amount in the application. (Counseling)
* We welcome inquiries over the phone.

Collect and submit necessary documents and apply for the preferred property. The bank validates the information and documents provided by the applicant. (Document Collection – Verification)

Eligible borrower submits the application with all necessary documents to the bank after having the agreement with seller. (Loan Application)

When all disbursement conditions and documents are fulfilled, lending officer shall proceed the process in 2 weeks or 1 month to disburse the loan. (Loan Disbursement)

Home Loan agreements shall be signed, and borrower provides initial down-payment and charges to the bank. (Loan Agreement)

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.