“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

09 Feb 2023

Grand Opening of Pyapon Branch

8th February, Yangon: Myanmar Citizens Bank Limited – MCB has expanded a new branch network to Pyapon city, Ayeyarwady Region on 7th February which is our 49th Branch across the country, and we have launched the banking services in this event.

The businessmen from various field, our valued customers, representatives of MCB bank and other invited guests have attended to this grand opening of Pyapon Branch which is 4th branch of MCB in Ayeyarwady Region.

Production and export of rice and beans is vital role of Myanmar and we are pleased to extend our new branch in the place of Pyapon, heart of Ayeyarwady region which is famous for cultivating rice and beans. Mr. Bhesh Raj Khatiwada, Acting CEO of MCB, said “We feel immense pleasure to extend our 4th footprint in the place of Identity of Myanmar. We shall cater all types of customers in Ayeyarwady region, ranging from industries, trading, service and size-wise, from micro, SME to Corporate, customer segment wise, consumer, SME and Corporates. MCB is sustainable, trustworthy and efficient in service to our valued customers. We invite all local inhabitants of Pyapon territory to come and enjoy our service and feel the real banking service at MCB.”

Established in 1992, Myanmar Citizen Bank - MCB has been able to stand strong in Myanmar's banking industry for 30 years and our bank is one of the oldest banks that firmly possess the trust of our customers. In addition, MCB Bank actively provides the best services in various sectors with 49 Branches and more than 1,000 professional banking staff throughout Myanmar, under the guidance and leading of Senior Management Team and Board of Directors who are rich in banking and business experiences in Myanmar and Asia Pacific region.

If you want to know more information, you can visit https://www.mcb.com.mm

For more information, please contact 01-8386022

                                                               marketing@mcb.com.mm

(Marketing Department)

Other News