Properties listed for sale at court auction by the MCB bank.

No.Nearest Branch NameContact Person NumberTypes of PropertyBorrower IDProperty's addressGoogle Link
1Bago09- 43173016Residence / Grant137134ဦးပိုင်အမှတ်(၂-ဇ)၊မြေကွက်အမှတ်(၁၇၆/ကျောက်စူးထီးကုန်းရပ်)၊ဧရိယာ(၀.၀၃၀)၊အမှတ်(၁၇/ဆ)၊နန်းတော်ရာရပ်ကွက်၊ပဲခူးမြို့နယ်၊ပဲခူး။*ဦးပိုင်အမှတ်(၂၅-ဇ)၊မြေကွက်အမှတ်(၁၇/ဇ၊ ) စံတော်တွင်းရပ်၊ဧရိယာ(၀.၀၂၅)၊အမှတ်(၁၇/ဇ)၊နန်းတော်ရာရပ်ကွက်၊စံတော်တွင်းရပ်၊ပဲခူးမြို့နယ်၊ပဲခူး။*ဦးပိုင်အမှတ်(၄၅-ဆ)၊မြေကွက်အမှတ်(၁၅/င)လိပ်ပြာကန်တောင်၊နယ်မြေ(၀.၁၀၁)၊ အမှတ်(၆၂၁/၆၂၃)၊မှော်ကန်(၂)လမ်း၊လိပ်ပြာကန်ရပ်ကွက်၊ပဲခူးမြို့Link
2Aung Lan09-253293963Residence / Grant137229မြေကွက်အမှတ်(၃၅၀/၄၈၀)၊အကွက်အမှတ်(၇/ရွာထောင်၊နယ်မြေ(၀.၁၈၈)၊မြသိန်းတန်(၃)လမ်း၊ရွာထောင်ရပ်ကွက်၊အောင်လံမြို့နယ်။Link
3Pyay09-254329978Rice Milling /other use permit128784ဦးပိုင်အမှတ်(၁၁၇၂/၂)၊လယ်အမှတ်(၁၁၇၂/ကြပ်ကလေးကွင်း)၊နယ်မြေ(၀.၁၅)၊အမှတ်(၅၃)၊ကညင်တန်းကျေးရွာ၊ကြပ်ကလေးကွင်း၊ကြို့ပင်စခန်းကျေးရွာအုပ်စု၊လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊သာယာဝတီ၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။Link
4Pyay09-254329978Rice Milling /other use permit128776ဦးပိုင်အမှတ်(၃၄၀)၊အကွက်အမှတ်(၄/သာစည်ရပ်ကွက်,ဧရိယာ(၀.၀၅၅)၊နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ပဲခူး။Link
5Aung Lan09-976849060Agricultural Trade / Grant128809မြေကွက်အမှတ်(၁၂/၁၃)၊အကွက်အမှတ်(၄၃/တန်ဘိုး)၊ဧရိယာ(၀.၂၀၆)၊အမှတ်(၇/၅၉)၊မင်းမင်းပွဲရုံ၊ပြည်လမ်း၊ရွာထောင်ရပ်ကွက်၊အောင်လံမြို့နယ်။Link
6Taungoo09-428111599Residence / Grant129222ဦးပိုင်အမှတ်(၂၅)၊မြေကွက်အမှတ်(၄/ရဝေရှင်‌‌ထွေးရှေ့)၊ဧရိယာ(၀.၁၂၄)၊အမှတ်(၂၂၅)၊မဟာပညာကျော်(၁)လမ်း၊မင်းကြီးဆွေရပ်ကွက်၊ကေတုမဒီမြို့သစ်၊တောင်ငူLink
7Taunggyi09-253293963Residence / Grant137272  ဦးပိုင်အမှတ် (၉၈/က)၊မြေကွက်အမှတ်-၁၁၉၊အကွက်အမှတ် (၁၀) ဈေးတန်းရပ်၊ ဧရိယာ (၀.၁၄၃)၊ဈေးတန်းရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ပင်းတယမြို့နယ်။Link
8Bago09- 43173016Residence / Grant136572ဦးပိုင်အမှတ်(၅၅/၁ခ)၊အကွက်အမှတ်(၁၁၇၃/ဘူလယ်အင်းကွင်း)၊ဧရိယာ(၀.၄၃)၊အမှတ်(၁၁၇၃)၊ရန်ကုန်-ပဲခူးလမ်းမကြီး၊သာယာအေးရပ်ကွက်၊(၁၀)မိုင်ကုန်းနှင့် ပဲခူးစက်မှုဇုန်အနီး၊ပဲခူး။Link
9Taunggyi09-253293963Residence / Grant136609ဦးပိုင်အမှတ်(F-၆၆)၊မြေကွက်အမှတ်(၁၂၀/ညောင်ပင်သာရပ်)၊ဧရိယာ(၀.၀၇၈)၊အမှတ်(ည/၇၄)၊နှင်းဆီလမ်း၊တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း။Link
10Taunggyi09-253293963Residence / Grant210456ဦးပိုင်အမှတ်(၃၇/က)၊မြေကွက်အမှတ်(၃၇/၇၃)၊ဘလောက်အမှတ်(၆၄)နန်းကုန်း၊ကွက်သစ်လမ်း၊နန်းကုန်းရပ်ကွက်၊ဟဲဟိုး၊ကလောမြို့နယ်။Link
11Aung Lan09-976849060Residence / Grant190906ဦးပိုင်အမှတ်(၁၆)၊အကွက်အမှတ်(၂၄/ရွာထောင်တိုးချဲ့)၊ စံကားဝါတိုးချဲ့(၁)လမ်း၊ရွာထောင်ရပ်ကွက်၊အောင်လံမြို့နယ်။Link
12Magway09-250700550Private School (2 collaterals) / Grant137249မြေကွက်အမှတ်(၁၀၀/၂-က)၊အကွက်အမှတ်(၁၅/ရွာလေးမြေနီကုန်း)၊ဧရိယာ(၀.၁၁၈)၊အမှတ်(၁၀၀/၂က)၊မဲထီးလမ်း၊ပြည်သာယာရပ်၊ရွာလေးရွာ၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။Link
13Taunggyi09-253293963Residence / Grant136813ဦးပိုင်အမှတ်-(၅၅-က)၊မြေကွက်အမှတ်(၈၂/၁၅၄)၊အကွက်အမှတ်(၅၀/ရွာသစ်ရပ်)၊ဧရိယာ(၀.၀၆၂)၊အမှတ်(၂၈)၊ပင်မှီလမ်း၊ရွာသစ်ရပ်ကွက်၊အောင်ပန်းမြို့နယ်၊ က‌လော‌Link
14Bago09- 43173016Residence / Grant128042ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁/ခ)၊အကွက်အမှတ်(၁၇)၊မြေကွက်အမှတ်(မြောက်F-ကျောက်ဖူးကုန်းရပ်)၊ဧရိယာ(၀.၀၄၀)၊အမှတ်(၆၃၉)ကျောက်ဖူးကုန်း(၁)လမ်း၊မြေတ္ငင်းကြီးရပ်ကွက်၊ပဲခူး။Link
15ShweBo09-797135267Residence / Grant136529အမှတ်(၁၇၂၆)၊ဆိုင်ပြင်ရွာမကျေးရွာ၊မုံရွာရေဦးလမ်း၊ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်း၊Link
16Myingyan09-773476556Residence / Grant118188ဦးပိုင်အမှတ်(၄၈-ဃ)၊မြေကွက်အမှတ်(၁၃-ကွေကြီးတောင်)၊နယ်မြေ(၀.၀၃၅)၊အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ပညာ့‌ရောင်ခြည်လမ်း၊မြင်းခြံမြို့နယ်၊မြင်းခြံ။Link
17Monya09-969955420Residence / Grant181111ဦးပိုင်အမှတ်(၆/၉၆)၊မြေကွက်အမှတ်(၆၈၅)စာကျင်းကြီး၊ဧရိယာ(၀.၀၉၂)၊နတ်လူထိုက်ပန်းရပ်ကွက်၊မုံရွာမြို့နယ်။Link
18Taunggyi09-253293963Residence / Grant128835ဦးပိုင်အမှတ်(၁၅)-ရပ်ကွက်-(၃)၊မြေကွက်အမှတ်(၁၄/ခ)/(၁၂/၁၆၆)၊နယ်မြေ(၀.၀၅၈)၊အမှတ်(၁၃၈)၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊မုဒိတာလမ်း၊၊ကလောမြို့နယ်၊အောင်ပန်း၊မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်။Link
19Taunggyi09-253293963Residence / Grant136886ဦးပိုင်အမှတ်(၃၃/၄၆)၊မြေကွက်အမှတ်(၁၀၀/၁၈၁)၊အကွက်အမှတ်(၂၈/အရှေ့မိုးကောင်း)၊အမှတ်(၂၈၁)၊ရှင်ဖုန်းမယ်လမ်း၊မိုးကောင်းရပ်ကွက်၊ဧရိယာ(၀.၁၀၃)၊နန်းမြေ(၈)၊အောင်ပန်းမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်။Link
20Taunggyi09-253293963Residence / Grant136892ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂၁/ခ)၊မြေကွက်အမှတ်(၂၅/မင်္ဂလာရပ်)၊ဧရိယာ(၀.၀၅၆)၊အမှတ်(၁၁၂)၊ခပေါင်လမ်း၊မင်္ဂလာရပ်၊အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလမ်းသွယ်၊မင်္ဂလာကန်တော်အနီး၊အောင်ပန်း။Link
21Taunggyi09-253293963Residence / Grant136540ဦးပိုင်အမှတ်(၆၁)၊မြေကွက်အမှတ်(၉)၊မြေကွက်အမှတ်(၂၅/မင်္ဂလာရပ်ကွက်)၊ဧရိယာ(၀.၀၈၀)၊အမှတ်(၈၃)၊ပုပါးလမ်း၊မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊အောင်ပန်းမြို့နယ်။Link
22Taunggyi09-253293963Residence / Grant128425ဦးပိုင်အမှတ်(၅/က)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၁)၊ အကွက်အမှတ်(၁၃/လက်မပင်ရပ်)၊ အမှတ်(၆၅)၊ ရတနာလမ်း၊ လက်မပင်ရပ်ကွက်၊ အောင်ပန်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။Link
23Naypyidaw 109-43035017Residence (2 collaterals ) /Grant136904အကွက်အမှတ်(၅/ရှမ်းပွဲ)၊ဦးပိုင်အမှတ်(၅+၁၀+၁၁+၁၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၈+၀.၀၄၆+၀.၁၀၇+၀.၀၅၈) ၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ၊ရမည်းသင်း၊မန္တလေး။အကွက်အမှတ်(၅/ရှမ်းပွဲ)၊အကွက်အမှတ်( ၅၆၊၅၇/ခ)၊ဧရိယာ(၀.၀၄၅+၀.၀၃၂) ၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ၊ရမည်းသင်း ၊မန္တလေး။Link
24Bayint Naung (YGN)09-421012503Residence / Grant137252မြေကွက်အမှတ်(၂၃၈+၂၃၉)၊အကွက်အမှတ်(၃/ဒုတိယအဆင့်မြင့်ရပ်ကွက်)၊ဧရိယာ(၀.၁၀၃)၊အမှတ်(၂၃၈+၂၃၉)၊ဓမ္မရတနာလမ်း၊ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။Link
25Shwe Bo09-797135267Residence / Grant111246ဦးပိုင်အမှတ်(၁၉၄၈)၊လယ်အမှတ်(၃)၊ပျဥ်းမမြိုင်ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ရွှေဘိုခရိုင်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။Link
26Mandalay-109-444034290Residence / Grant136940ဦးပိုင်အမှတ်(၁၈၉)၊ကွင်းအမှတ်(၈/အနောက်မြို့မ)၊ဧရိယာ(၀.၀၄၆)၊ကျပ်ပြင်‌ကျေးရွာအုပ်စု၊မိုးကုတ်Link
27Taunggyi09-253293963Residence / Grant233893ဦးပိုင်အမှတ်(၂/၁၁)၊​မြေကွက်အမှတ်-(၂၀/ဆူးဗိုလ်ကုန်းအ​ရှေ့ရပ်)၊ဧရိယာ(၀.၀၂၈)၊ရွာငံရပ်ကွက်၊ပင်းတယမြို့၊​တောင်ကြီး။Link