“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

What is INTERNET BANKING?

MCB Internet Banking is a service which allows MCB customers to check the financial information of individual accounts and to make instant funds transfer anytime, anywhere via their mobile phone internet browser / laptop / desktop (internet browser) with internet access and provides other benefits with safety assurance.

BUSINESS INTERNET BANKING allows companies to check their financial information of company accounts and to make instant funds transfer anytime, anywhere and provides other benefits with safety assurance as well.

Requirements

Retail Internet Banking

 1. Customer must have/open an account at MCB for registration.
 2. Mobile Phone Internet Browser/ laptop (or) Desktop with internet access to use Internet Banking

Business Internet Banking

 1. For users of Business Internet Banking, assign person lists with company cover letter is needed.
 2. Other necessary documents needed in opening company account
 1. Customer must have/open an account at MCB for registration.
 2. Mobile Phone Internet Browser/ laptop (or) Desktop with internet access to use Internet Banking
 1. For users of Business Internet Banking, assign person lists with company cover letter is needed.
 2. Other necessary documents needed in opening company account

Fees and Charges

Registration FeeNo Charge
Transfer MCB to MCB Account FeeNo Charge
Transfer MCB MMK to USD account FeeNo Charge (but will convert with txn day exchange rate)
Transfer MCB MMK to SGD account FeeNo Charge (but will convert with txn day exchange rate)
Transfer MCB MMK to EUR account FeeNo Charge (but will convert with txn day exchange rate)

Available Services

Retail Internet Banking

 1. Check your account details/information on Dashboard page in MCB Internet Banking.
 2. Make instant transfer to any account within MCB (Own Account Transfer and Other Account Transfer).
 3. Search and see last 10 transactions which were made in the last 90 days in Recent Transaction list.
 4. Able to request/stop your cheque book without visiting to branch.
 5. View all loan account activities.
 6. Recurring Schedule
 7. Change or reset PIN number easily whenever you want.
 8. Search for MCB Branch and ATM locations.
 9. Check MCB Exchange Rates.
 10. Change or reset PIN number of Debit Card easily by using Internet Banking without going to ATM.
 11. Search and see last transactions made with Debit Card.
 12. Block your Card through MCB Internet Banking when you want to stop using it for any reasons or when you lost it.

Business Internet Banking

 1. Check your account details/information on Dashboard page in MCB Internet Banking.
 2. Make instant transfer to any account within MCB (Own Account Transfer and Other Account Transfer).
 3. Support Standing order and Future Date transaction.
 4. Search and see last 10 transactions which were made in the last 90 days in Recent Transaction list.
 5. Able to request/stop your cheque book without visiting to branch.
 6. View all loan account activities.
 7. Change or reset PIN number easily whenever you want.
 8. Search for MCB Branch and ATM locations.
 9. Check MCB Exchange Rates.
 1. Check your account details/information on Dashboard page in MCB Internet Banking.
 2. Make instant transfer to any account within MCB (Own Account Transfer and Other Account Transfer).
 3. Search and see last 10 transactions which were made in the last 90 days in Recent Transaction list.
 4. Able to request/stop your cheque book without visiting to branch.
 5. View all loan account activities.
 6. Recurring Schedule
 7. Change or reset PIN number easily whenever you want.
 8. Search for MCB Branch and ATM locations.
 9. Check MCB Exchange Rates.
 10. Change or reset PIN number of Debit Card easily by using Internet Banking without going to ATM.
 11. Search and see last transactions made with Debit Card.
 12. Block your Card through MCB Internet Banking when you want to stop using it for any reasons or when you lost it.
 1. Check your account details/information on Dashboard page in MCB Internet Banking.
 2. Make instant transfer to any account within MCB (Own Account Transfer and Other Account Transfer).
 3. Support Standing order and Future Date transaction.
 4. Search and see last 10 transactions which were made in the last 90 days in Recent Transaction list.
 5. Able to request/stop your cheque book without visiting to branch.
 6. View all loan account activities.
 7. Change or reset PIN number easily whenever you want.
 8. Search for MCB Branch and ATM locations.
 9. Check MCB Exchange Rates.

How to register MCB Retail Internet banking/ Business Internet Banking?

Any customer with an account at MCB can request for registration for MCB Internet Banking.

2FA Application is used for safety assurance in using MCB Internet Banking.

Customer needs to download MCB Authentication (2FA Application) from Google Play Store or Apple Store and Huawei Gallery .

Happy Call

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE.rn

Happy Call

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE.rn

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Retail Internet Banking is for individual use and Business Internet Banking is for businesses/institutions.

It cannot be used with mobile application currently. However, it is possible to use with Internet browser of mobile phone.

It is needed in logging in to Retail and Business Internet Banking and in transferring funds to other accounts at MCB.

They can apply for and use Retail Internet Banking. Customers can set different PINs (passwords) they prefer for Mobile and Internet Banking.

Please visit our bank with necessary documents in applying for company account. Assign users shall have to apply with the approval of BOD or CEO.

Customer may enjoy new functions such as block/unblock Co-brand debit cards, check the card transactions, change PIN number (password) of the card, without going to ATM and disconnect the card with the account.

Customers may use Online or Offline as they prefer. Offline OTP will provide 8 digits and customer has to use that OTP within 2 minutes.

Customer can download it at Google Play Store or Apple Store.

Please call MCB Hotline (01-2399663) to reset PIN if your PIN (password) is locked.

TERMS AND CONDITIONS

Download PDF