“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Stock Prices

မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတတ်သည် (၂၆.၈.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ Yangon Stock Exchange – YSX တွင် Listed Company အဖြစ် ဘဏ်၏အစုရှယ်ယာများစာရင်းတင်ရောင်းချခွင့်ရရှိခဲ့သော ပထမဆုံးသော ဘဏ်ဖြစ်ပါသည်။ဈေးကွက်စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန် အစုရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်များ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဖွင့်လှစ်သည့်ဈေးအားတစ်စုလျှင် ကျပ် (၆၈၀၀) သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ယင်းနေ့တွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် ဈေးနှုန်းမှာ ကျပ်(၇၈၀၀) ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။အရောင်းအဝယ်ပမာဏအားဖြင့် (၂၆-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှစ၍ (၂၀-၇-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်း ရှယ်ယာအစုရေ (၁၉၀၆၉၃) စုအတွက် တန်ဖိုးငွေကျပ် (၁၉၃၉.၀၁၇) သန်းဘိုး အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသောဈေးမှာ ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ကျပ် (၈၄၀၀)ဝန်းကျင်ခန့်ဖြစ်ပါသည်။

Happy Call

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

Happy Call

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.