ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ

ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များက စည်းမျဉ်း ၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းပါ တာဝန်များအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသားဘဏ်၏ ဦးတည်ချက်နှင့် လမ်းညွှန်မှု များအား ဖော်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ချမှတ်ထားသည့် နည်းဗျူဟာများအတိုင်း ၎င်းတို့၏ လမ်းညွှန်မှု ဝေဖန်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်သည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ၊ ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်စွာနှင့် တာဝန်ယူမှုရှိသည့် ဂုဏ်သိက္ခာပြည့်ဝသည့် ဘဏ်တစ်ခု ဖြစ်စေ ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။