“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

About “Win a trip to Bagan with MCB” Campaign

Win a Trip to Bagan with MCB” program of Myanmar Citizens Bank Limited (MCB) is a special promotion program in which you can win a 2-night 3-day trip to Bagan by applying for MCB Bank’s JCB Platinum Debit Card or spending 300,000 kyats and more during one month at POS Terminal or E-commerce Gateway.

Prizes

 • 2 nights 3 days trip to Bagan – 3 prizes

How to Participate

 1. You can join by applying for MCB’s JCB Platinum Debit Card.
 2. You can participate by spending 300,000 kyats and more for Online Purchase (POS & E-commerce) within one month.

Terms & Conditions

 1. During the campaign period of “Mid-Year MCB JCB Card Sales Campaign” program, you can apply for the Platinum Debit Card of MCB’s MCB JCB Debit Cards for 100,000 Kyats and participate in the lucky draw. (Only during the Campaign). In addition, you can participate in Online Purchase (POS & E-commerce) by spending 300,000 kyats and more in a month.
 2. Platinum Card application fee of 100,000 Kyats can be withdrawn through various online usages except for OTC withdrawal at the branch.
 3. In addition, Platinum Card applicants will receive a water bottle as a gift immediately. (Quantity is limited.)
 4. On 10th October 2022, three (3) winners will be chosen and the prize will be awarded by lottery. (The date of the lottery may be subject to change.)
 5. The winner is allowed to accompany only one more person on the trip. (Winner + 1)
 6. In the event of any dispute arising out of the awarding of the prize, the decision of the MCB shall be final.
 7. MCB may change the schedule details, terms and conditions related to the lottery program at any time.
 8. ATM Withdrawal and Bank Transfer Transactions are not valid.
 1. You can join by applying for MCB’s JCB Platinum Debit Card.
 2. You can participate by spending 300,000 kyats and more for Online Purchase (POS & E-commerce) within one month.
 1. During the campaign period of “Mid-Year MCB JCB Card Sales Campaign” program, you can apply for the Platinum Debit Card of MCB’s MCB JCB Debit Cards for 100,000 Kyats and participate in the lucky draw. (Only during the Campaign). In addition, you can participate in Online Purchase (POS & E-commerce) by spending 300,000 kyats and more in a month.
 2. Platinum Card application fee of 100,000 Kyats can be withdrawn through various online usages except for OTC withdrawal at the branch.
 3. In addition, Platinum Card applicants will receive a water bottle as a gift immediately. (Quantity is limited.)
 4. On 10th October 2022, three (3) winners will be chosen and the prize will be awarded by lottery. (The date of the lottery may be subject to change.)
 5. The winner is allowed to accompany only one more person on the trip. (Winner + 1)
 6. In the event of any dispute arising out of the awarding of the prize, the decision of the MCB shall be final.
 7. MCB may change the schedule details, terms and conditions related to the lottery program at any time.
 8. ATM Withdrawal and Bank Transfer Transactions are not valid.

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCER YOU MAY HAVE.

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCER YOU MAY HAVE.