“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

What is MCB Seafarer Savings Account?

MCB Seafarer Savings Account is a type of savings account that provides special services for seafarers, and it is a type of account that allows you to easily manage your money even when you are away from Myanmar.

Requirements

Required Documents

 1. N.R.C (Original)
 2. Household Registration Letter
 3. 2 Passport Photo
 4. Company Cover Letter
 5. CDC Copy (Continuous Discharge Certificate)
 6. Initial Deposit (10,000 MMK/10 USD)

How to Apply?

 1. You can open MCB Seafarer Savings Account in MCB branch nearby at your place.
 1. N.R.C (Original)
 2. Household Registration Letter
 3. 2 Passport Photo
 4. Company Cover Letter
 5. CDC Copy (Continuous Discharge Certificate)
 6. Initial Deposit (10,000 MMK/10 USD)
 1. You can open MCB Seafarer Savings Account in MCB branch nearby at your place.

Seafarer Savings Account Flyer

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE.

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE.