“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Product Benefits

The MCB JCB Prepaid Card can be used outside Myanmar for online shopping and other forms of e-commerce, as well as at Point of Sale (POS).

Complimentary JCB City Plaza Lounge access at Selected JCB City Plaza Lounge (Japan, Korea, Thailand, Singapore, Hong Kong, Taipei, Hawaii(Honolulu), Los Angeles, Paris, Guam).

Attractive discounts at Hotels, Restaurants, Car Rental Services, Railways and Online Shops.

MCB JCB Prepaid Card is a wallet that does not need to be linked to a Savings or Current account, so customers do not need to open a bank account.

Requirements

 1. NRC (original/copy) (or) Passport
 2. Email Address
 3. Permanent Address
 4. Occupation
 5. Contact Number
 6. 1 ID Photo
 7. Minimum Initial Deposit Fee of USD 20
 8. Card Minimum Remaining Amount of USD 20

* Applicant must be at least 18 years old on the date of registration.

Available Services

 1. Cardholders can access MCB ATMs for PIN changing, balance enquiries and printing Mini-Statements.
  JCB Prepaid Card can also access balance enquiry at international.
 2. Can make withdrawals at any oversea ATMs’ outside Myanmar with JCB Logo.
 1. NRC (original/copy) (or) Passport
 2. Email Address
 3. Permanent Address
 4. Occupation
 5. Contact Number
 6. 1 ID Photo
 7. Minimum Initial Deposit Fee of USD 20
 8. Card Minimum Remaining Amount of USD 20

* Applicant must be at least 18 years old on the date of registration.

 1. Cardholders can access MCB ATMs for PIN changing, balance enquiries and printing Mini-Statements.
  JCB Prepaid Card can also access balance enquiry at international.
 2. Can make withdrawals at any oversea ATMs’ outside Myanmar with JCB Logo.

Limit

International transactions USD -200/- per day and USD -2,500/- per month
(temporarily unavailable international withdraw transaction)

Fees and Charges

Card Joining Fee10 USD
Lost/Replacement Fee10 USD
Annual Fee5 USD (1stYear Waived)
PIN Reset/ Reissue FeeNo Charge
Payment at POS (Oversea)No Charge
Online PurchaseNo Charge
ATM Withdrawal Fee (Cross-Border)USD 3 + Overseas Bank Charges
Balance Inquiry Fee at MCB ATMsNo Charge
Balance Inquiry Fee at Overseas ATMs0.5 USD

Terms and Conditions

Download

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE.

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE.

To apply for new MCB JCB Prepaid Card, a customer needs to go to an MCB Branch, bringing their NRC Card (or) Passport, a Passport Photo (1) and fill in the Application Form. The card is a wallet and does not need to be linked to Saving Account or Current Account.

You will get the card and you can use it immediately when you apply at MCB Branches.

Please contact the bank which operates the ATM where your card was retained.

Please visit the nearest MCB Branch during banking hours or call the MCB Helpdesk Number on 01 2399663. If you still remember your old PIN, your card can be unlock. If you forgot your PIN, a new PIN will be sent via SMS to your phone.

Please visit the nearest MCB Branch during banking hours or call the MCB Helpdesk Number on 01 2399663 to request new PIN to be reissued.

Please visit and report to nearest MCB Branch during banking hours to fill a form to request the refund

Please visit to nearest MCB Branch during banking hours to fill a form to request.

You can apply new JCB Prepaid Card at any MCB branches. Please visit https://www.mcb.com.mm/way-to-bank/branches-map/# to see branches name and location

You can check Balance Inquiry at MCB ATMs and Oversea’s ATMs. At oversea ATM, a balance inquiry fee of USD 0.5 will be charge.

As per Central Bank’s Regulation, Customer can use E-commerce, ATM Cash withdrawal and Point of Sale (POS) with MCB JCB Prepaid Card internationally.