“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Product Benefits

Easy source of cash and can borrow for virtually any purpose of financing
Tenure up to 15 years (7 years for apartment & Condo with no owner book and 15 years for land & building and apartment & Condo with owner book)
Short processing time
Flexible Repayment

Loan Amount

10 Million to 250 Million MMK

Eligibility

Individuals having regular source of income such as employees, businessmen, self-employed consultants/professionals, property owners (rental income), etc.
Applicant should be 23 years or above.
10 %

Interest rate per annum

Required Decuments

 1. Consumer Loan application.
 2. NRC and Household lists of all the applicants and guarantors.
 3. Original Ward Certificate & Police Certificate of all the applicants and guarantors.
 4. Income source documents such as employees  (Pay Slip, Account Statement, Recommendation Letter, Tax Receipt) or Businessman ( Updated License, Financial statements for 3 years, Tax Receipts, Account Statements), or Property Owner (rental agreement/ document evidencing ownership of assets for rental income).
 5. Regarding property documents, following should be obtained:

a)      For Land and Building, copy of title of the land. (It should be in the name of borrowers – Lease hold / Free hold lands with clear title only acceptable). For Apartments/ Condominium, copy of Sales Contract/ Ownerbook & Copy of title of the land.

b)     Land Map (form 105), Land history (Form 106), not older than  6 months.

c)      Building/land/ Apartments/ Condominium  photos

Fees & Charges

 1. 1.5% of loan amount upfront
 1. Consumer Loan application.
 2. NRC and Household lists of all the applicants and guarantors.
 3. Original Ward Certificate & Police Certificate of all the applicants and guarantors.
 4. Income source documents such as employees  (Pay Slip, Account Statement, Recommendation Letter, Tax Receipt) or Businessman ( Updated License, Financial statements for 3 years, Tax Receipts, Account Statements), or Property Owner (rental agreement/ document evidencing ownership of assets for rental income).
 5. Regarding property documents, following should be obtained:

a)      For Land and Building, copy of title of the land. (It should be in the name of borrowers – Lease hold / Free hold lands with clear title only acceptable). For Apartments/ Condominium, copy of Sales Contract/ Ownerbook & Copy of title of the land.

b)     Land Map (form 105), Land history (Form 106), not older than  6 months.

c)      Building/land/ Apartments/ Condominium  photos

 1. 1.5% of loan amount upfront

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE